Intraprenörskapskompassen

Om IK

Intraprenörskapskompassen tar löpande temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och tillhandahåller ett instrument vilket svenska företag kan använda för att diagnostisera sin tillväxtkraft. Intraprenörskapskompassen är ett projekt som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova. Projektet startades 2015 och den första Intraprenörskapskompassen lanserades den 14 november 2017.

Intraprenörskap, eller hur redan etablerade företag förmår att förnya sig och fortsätter att utvecklas, utgör en enorm men idag underutnyttjad potential i svenskt näringsliv. För att ta vara på morgondagens möjligheter vad gäller utvecklandet av produkter med högre tjänsteinnehåll, digitalisering, eller nya gröna och sociala lösningar krävs mer än rationaliseringar – det krävs ett levande intraprenörskap som levererar förnyelse både på bredd och höjd, nya arbetstillfällen och möjligheter för andra företag att bygga vidare på de nya värden som skapas.

Forskningen om intraprenörskap har under den senaste tiden tagit snabba kliv framåt och bekräftat den viktiga roll som intraprenörskapet spelar för företagens lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Inte minst i Sverige, där de etablerade storföretagen fortsätter att stå för en stor andel av den totala sysselsättningen, är intraprenörskapet av direkt avgörande betydelse för tillväxt och fortsatt konkurrenskraft även på nationsnivån. Trots detta finns det stora luckor i den samlade kunskapen om intraprenörer och hur intraprenörskapet fungerar.

Syftet med Intraprenörskapskompassen är att sätta intraprenörskapet i fokus. Genom att samla in data, föra samman företag, intresseorganisationer, politiker och forskare vill vi skapa en bättre förståelse för intraprenörskapet och bidra till att svenska företag kan börja arbeta mer strategiskt med sitt intraprenörskap. Sverige ska vara först med att sätta fokus på detta viktiga område och ligga i topp vad gäller morgondagens förnyelse.

Partners

Partners

   • Uppsala universitet
  • Forskningsprojektet är finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova
  • Karl-Adam Bonniers Stiftelsen är en oberoende och opolitisk aktör som bidrar till utveckling av näringslivet genom seminarier, publikationer, utbildning och forskning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Stiftelsen initierar förändring genom konstruktiv dialog och ny kunskap, i syfte att förbättra förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sverige
  • Vinnova – verket för innovationssystem är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova, som bildades 2001, har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem

Referensgrupp

   • Svenskt näringsliv
   • Almega
   • Teknikföretagen
   • Tillväxtanalys
Data

Ipsos har på uppdrag av en forskargrupp vid Uppsala universitet genomfört två intervjustudier om intraprenörskap, en kvantitativ undersökning med privatanställda samt en semi-kvalitativ studie med chefer i privata företag.

Del 1 Kvantitativ undersökning med privatanställda

Målgrupp:

Förvärvsarbetande i privata företag i Sverige med 10 anställda eller fler.

Intervjumetod:

Intervjuerna genomfördes i Norstats slumpmässigt rekryterade respondentpanel som är representativ för den svenska allmänheten 18 år till 75 år. Personer som inte förvärvsarbetar i privata företag enligt målgruppsdefinitionen screenades ut från undersökningen.

Respondenterna bjöds in att svara via e-post eller meddelande från sin mobila applikation och de har svarat antingen via sin dator eller med hjälp av en handhållen mobil enhet. Drygt hälften av respondenterna svarar via sin smarta mobil eller sin läsplatta och bland yngre är andelen ännu högre.

Genom att använda en slumpmässigt rekryterad respondentpanel säkerställer vi att urvalet ger en representativ bild av målgruppen.

För att minimera bortfallet erbjuder vi respondenterna en lång svarsperiod. Med drygt två veckors intervjuperiod så hann vi sprida ut inbjudningarna över olika dagar och använda upp till tre påminnelser för att få in svar från så många respondenter som möjligt.

Drygt 4000 intervjuer genomfördes under perioden april till maj 2017. Till Intraprenörskapskompassen 2018 har även drygt 4000 intervjuer genomförts under maj till juni 2018.

 

Del 2 – semi-kvalitativa intervjuer med chefer 

Målgrupp:

Chefer i privata företag med 50 anställda eller fler. Chefer med följande titlar intervjuades:

  • VD
  • Produktchef
  • Forskningschef
  • Innovationschef
  • Utvecklingschef
  • Försäljningschef
  • Affärsområdeschef

 

Intervjumetod:

Intervjuerna med chefer genomfördes över telefon med ett frågeformulär där frågor med fasta svarsalternativ mixades med helt öppna frågor. Intervjuerna bokades och genomfördes av en liten grupp intervjuare som alla har erfarenhet och kompetens att intervjua beslutsfattare inom olika verksamheter.

Ipsos konsultteam hade nära dialog med intervjuarna och fick löpande information från intervjuarbetet och kunde på så sätt bevaka kvaliteten i arbetet.

För att minimera bortfallet erbjöds respondenterna en lång svarsperiod, nästan fyra veckor.

100 intervjuer genomfördes under perioden 13 april till 9 maj 2017.

Forskning