Data

Framtagandet av de frågor som ingår i Intraprenörskapskompassen baserades på en vetenskaplig, ingående litteraturstudie av 280 forskningsartiklar inom intraprenörskapsområdet. Litteraturstudien utgick från en definition av intraprenörskapsforskning som ”forskning som söker att förklara hur, med vems hjälp, och med vilka effekter nya produkter och tjänster, organistoriska strukturer, rutiner, och processer, eller strategier upptäcks och exploateras av redan etablerade företag”.  Den täcker och kartlägger vad som är känt inom samtliga delar av intraprenörskapet sett ur ett variation, selektion, och retentionsperspektiv.

Litteraturstudien identifierade flertalet av de enkätfrågor som ligger till grund för rapporterna. Dessa frågor har genomgått grundliga tester och är väl förankrade inom intraprenörskapsforskningen och belyser framför allt hur företagets struktur och rutiner fungerar. Med utgångspunkt från andra intraprenörskapsstudier har dessa frågor kompletterats med sådana som kartlägger företagets kultur och förväntas ha en direkt effekt på företagets förmåga att förnya sig.

Under studiens utveckling har formuleringen av samtliga frågor i enkäten vid ett flertal tillfällen prövats på olika grupper av forskare och representanter för näringslivet, samt diskuterats i detalj med representanter för det markandundersöknings- och analysföretag som stått för datainsamlingen.

Enkätundersökningen

Den insamlade data som ligger till grund för Intraprenörskapskompassen ger ett representativt och tillförlitligt underlag för diskussioner om det intraprenöriella klimatet bland små, mellanstora och stora svenska företag samt offentlig sektor.

På uppdrag av Intraprenörskapskompassen har Ipsos genomfört enkätundersökningar bland privatanställda bland små, mellanstora och stora svenska företag samt offentlig sektor. Inför varje rapport har 4 000 svar inhämtats. Målgruppen för de kvantitativa undersökningen var förvärvsarbetande i privat och offentlig sektor. Intervjuerna har genomförts i Norstats slumpmässigt rekryterade respondentpanel, som är representativ för den svenska allmänheten 18-75 år. Personer som inte förvärvsarbetar i privata företag med färre än nio anställda screenades ut från undersökningen.

Respondenterna erbjöds att svara via e-post eller meddelande på sin mobila applikation och svarade antingen via sin dator eller med hjälp av en handhållen mobil enhet. Drygt hälften av respondenterna svarade via sin smarta mobil eller sin läsplatta, bland yngre respondenter var denna andel ännu högre.

Genom att använda en slumpmässigt rekryterad panel av respondenter är det säkerställt att urvalet ger en representativ bild av målgruppen. För att minimera bortfall vid insamling av data erbjöds respondenterna en lång svarsperiod med tre påminnelser för att få in svar från så många respondenter som möjligt.

Utformning av semi-kvalitativa intervjuer 

Enkätundersökningarna har kompletterades med semi-kvalitativa intervjuer med chefer i mellanstora och stora företag för att ge en djupare förståelse av intraprenörskapsprocessen och de underliggande drivkrafterna. Målgruppen var chefer i privata företag med 50 anställda eller fler. Chefer med följande titlar intervjuades:

  • VD
  • Produktchef
  • Forskningschef
  • Innovationschef
  • Utvecklingschef
  • Försäljningschef
  • Affärsområdeschef
  • Styrelseledamot

Intervjuerna genomfördes över telefon utifrån ett frågeformulär där frågor med fasta svarsalternativ blandades med öppna frågor. Intervjuerna bokades och genomfördes av en liten grupp intervjuare på Ipsos med erfarenhet och kompetens att intervjua beslutsfattare inom olika verksamheter. För att minimera bortfallet erbjöds respondenterna en svarsperiod upp till nästan fyra veckor. 

Workshops

 Som en del av kvalitetssäkringen av data och resultat anordnads även ett flertal workshops och paneler med både företag och intresseorganisationer inom svenskt näringsliv inför varje rapport. Ett flertal möten har också hållits med Intraprenörskapskompassens referensgrupp bestående av Svenskt Näringsliv, Almega, Teknikföretagen och Tillväxtanalys, för att få en bred förankring av studien men även en ökad förståelse för synen på intraprenörskap i svenskt näringsliv.

samarbeten & Kunder

Image
Image
Image
Image
Image