INTRAPRENÖRSKAPS­KOMPASSEN 2017

I en värld av accelererande och ofta oberäknelig teknisk utveckling måste företag kunna leverera en kontinuerlig ström av nya produkter och tjänster. Många ställs också inför mer omfattande strategiska skiften som innebär en omdefiniering av traditionella kärnverksamheter och konkurrensfördelar. En del företag står inför fallande marknadsandelar inom traditionellt starka produktområden och måste ikläda sig nya roller på nya marknader.

För att klara av denna förnyelse krävs mer än ökade satsningar på forskning och utveckling. Det krävs kunskap och förståelse för vad intraprenörskap är och hur det fungerar. Vem är intraprenören, hur arbetar företag med sin förnyelse, och vilka är intraprenörskapets underliggande drivkrafter? Dessa och andra viktiga frågor belyses och besvaras i denna rapport.

Vid användande av data (oavsett syfte) ange denna referens:
Intraprenörskapskompassen. 2017. Intraprenörskap. Blomkvist, K., Kappen, P. & Zander, I. 

Alla rapporter

Författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

Ett stort tack till Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova som finansierat forskningsprojektet Intraprenörskapskompasen, 2016-2020, och därmed möjliggjort insamlande av data samt skrivning och publicering av de tre Intraprenörskapskompassrapporterna. Karl-Adam Bonniers Stiftelsen är en oberoende och opolitisk aktör som bidrar till utveckling av näringslivet genom seminarier, publikationer, utbildning och forskning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

samarbeten & Kunder

Image
Image
Image
Image
Image